مهرطلبی

کتاب مهرطلبی

امروز می خواهم یک کتاب خوب معرفی کنم . اسمش مهرطلبی یا the disease to please است و نویسنده اش هریت بریکر که که با ترجمه آقای قراچه داغی از نشر پیک بهار منتشر شده . مهرطلبی به زبان ساده یعنی همان بیماری راضی کردن دیگران . افراد مهرطلب برایشان مهم است که همه دوستشان…Continue reading کتاب مهرطلبی